TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dünýädäki iň uly gara göwher auksiona çykdy

Iňlis auksion öýi “Sotheby’s” dünýädäki iň uly kesilen gara göwheri auksiona çykardy.Angliýanyň paýtagty Londonyň “Sotheby’s” auksion öýünde sergä çykarylan “Enigma” atly 555.55 karatlyk gara göwher, 3-9-njy fewralda onlaýn auksiona çykarylar. 2,6-38 milliard ýyl ozal gymmat bahaly daşlary öz içine alýan asteroidiň ýere gaçmagy netijesinde dörän we meteoritlerden tapylan mineral osbornit öz içine alýan gara göwher 10-njy fewralda täze eýesini tapar. 1990-njy ýyllarda häzirki eýesi tarapyndan satyn alnanda, çig görnüşde 800 karat agramy bolan “Enigma” 3 ýyl gaýtadan işlenenden soň iň soňky görnüşini aldy. Onda azot we wodorod, şeýle hem meteoritlerden tapylan mineral osbornit bar. Enigma 1990-njy ýyllarda ýakyn Gündogarda palma şekilli güýç we gorag nyşany bolan Hamsa tarapyndan ylhamlanan häzirki görnüşine bölünipdi we häzirki eýesi tarapyndan çig satyn alnypdyr.

Beýleki tarapdan, karbonados diýlip hem atlandyrylýan gara göwher, tötänleýin kristalografiki ugurlarda mikrokristally gurluşlardan durýar. Bu daşlar garaňky, aç-açan we gözenekli görünse-de, inçe öwüşgin çaýýar. Portugaliýaly magdançylar tarapyndan 1841-nji ýylda ilkinji gezek açylanda, kömür böleklerine meňzeýändigi sebäpli “karbonados” diýlip atlandyrylýardy.

Palma görnüşinde kesilen ýakyn Gündogardan ylham alan “Enigma” göwher daşy, takmynan 3-5 million funt satyn alyjy tapar diýlip garaşylýar. “Sotheby” auksion öýüniň şaý-sepleri boýunça hünärmeni Nikita Binani seýrek we göze ýakymly göwher hödürländigi üçin kanagatlanýandygyny aýtdy. Binani, “Enigma” göwher daşynyň Amerikanyň Gemstones instituty (GIA) tarapyndan tebigy taýdan iň uly reňkli gara göwher sanawyna girendigini we 2006-njy ýylda Ginnesiň Rekordlar kitabyna “dünýäniň iň uly kesilen göwheri” hökmünde girendigini aýtdy.

“Enigma” -nyň bar bolan iň güýçli göwherdigi baradaky bilimini paýlaşan Binani, auksionlarda kriptografik walýutalaryň hem ulanylyp bilinjekdigini aýtdy.

04-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle