TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýädäki iň gyzykly lift syýahaty

“Liftde gezelenç nirede gyzykly bolup biler?” pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Galyberse-de, köpümiziň her gün birnäçe gezek amala aşyrýan adaty “syýahatymyz”… Şeýle-de bolsa, dünýädäki käbir liftler dizaýnlary, käte ýerleşýän ýerleri we käte ikisiniň utgaşmasy bilen hakykatdanam haýran galdyryjy tejribelere eýe. “Brandlifemag.com” dünýädäki iň gyzykly 6 lift syýahatyny düzdi.

Hammetschwand Lift, Bürgenstock / Şweýsariýa”

Şweýsariýa Alp daglaryny we Lýuserne kölüni Ýewropanyň iň açyk howa liftinden synlamak gaty gowy duýgy bolmaly. 1905-nji ýyldan gözbaş alyp gaýdýan bu lift 153 metre çykýar we Hammetşwandyň iň ýokary derejesine 48 sekuntda ýetýär.

AquaDom, Berlin / Germaniýa”

“Radisson Blu” myhmanhanasynyň kabulhanasynda ýerleşýän bu lift gysga wagtlyk bolsa-da, tropiki deňiz jandarlaryna eltýär. 25 metrlik ullakan silindr akwariumynda 1 million litr suw we 97 dürli görnüşdäki 500 töweregi balyk bar.

Taýpeý 101, Taýpeý / Taýwan”

Lift bilen sagatda 65 km tizlikde 101 gatly “Taýpeý 101” binasyny hökman synap görüň. Binanyň 89-njy gatynda ýerleşýän eýwanyna bary-ýogy 37 sekuntda ýetýän lift, myhmanlary daglara, ybadathanalara we seýilgählere ajaýyp görnüş bilen haýran galdyrýar.

Bailong Lift, Zhangjiajie / Hytaý”

Žangjiajie milli seýilgähinde ýerleşýän Bailong lifti ýolagçylaryna gaýalara çykmak ýaly duýgulary berýär. Dik eňňitde gurlan bu lift, beýikligi takmynan 330 metr bolan dünýädäki iň beýik açyk liftlerden biridir. Aýnadan ýasalan lift iki minutda barmaly ýerine ýetýär we seýilgähiň ajaýyp görnüşlerine tomaşa etmäge mümkinçilik berýär.

SkyView, Stokgolm / Şwesiýa”

Stokgolmdaky meşhur Erikson Globe binasy, diametri 100 metr bolan üýtgeşik gurluşdyr. Bu gurluşyň içinde ýerleşdirilen demir ýol ulgamy tarapyndan amala aşyrylýan iki sfera ýolagçylara paýtagtyň ajaýyp görnüşlerini hödürleýär. Iki minut dowam edýän bu sferanyň ýarysyndan ýokaryk çykyp, beýlekisinden aşak düşýän bu şahsy syýahatda global liftler deňiz derejesinden 130 metr beýiklikde ýokarlanýar.

Mersedes-Benz muzeýiniň lifti, Ştutgart / Germaniýa”

Elbetde, “Mersedes-Benz” muzeýinde görmeli köp sanly meşhur awtoulag bar. Beton diwarlarda hereket edýän futuristik görnüşli liftler hem gaty ajaýyp. Şeýle hem kosmos filminden asmana göterilen ýaly görünýän metal kapsula görnüşli liftleriň içinde bolmak we muzeýiň howlusyndan geçip barşyna tomaşa etmek gaty ýakymly…

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle