TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýädäki iň gymmat kepderi

Ýewropada gyzykly sport görnüşlerinden biri bolan kepderi guşlaryň ýaryşyna gatnaşýan we gysga, orta we uzak aralyga ylgamakda ençeme gezek çempiony bolan, Belgiýanyň “New Kim” atly kepderisi dünýäde iň gymmat kepderi diýip hasaplanyldy. Bu kepderi söwda satuwynda 1,3 million ýewro pul möçberinde satyldy diýip, “Le Monde” metbugaty habar  berýär.

Hytaýyň gurluşyk kompaniýasynyň eýesi 2019-njy ýylda Belgiýanyň “Armando”atly başga bir kepderisi üçin 1,1 million ýewro sarp edendigini bellemek bolar. Ýewropada kepderi guşlaryň ýaryşlary eýýäm köp ýyllardan bäri uly meşhurlyga eýe bolup gelýär. Bäsleşikdäki ýaryşa gatnaşýan kepderileri, takmynan 100 kilometrden 1000 kilometre çenli aralygy geçýärler.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle