TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Dünýädäki 10 sany meşhur telewizorlar

Häzirki wagtda  her bir maşgala konweks linzaly ekranly guty ýaly reňkli telewizor almagy arzuw edýär.  Häzirki wagtda ortaça sarp edijiniň täze tehnologiýada ýüze çykýan täzelikleri yzarlamaga wagty ýok.  Öýde telewizor saýlamagyň ölçegleri uly özgerişlikleri başdan geçirdi.  Hatda býudjet modellerinde-de köp görnüşleri bar, olaryň käbiri jaýyň ýaşaýjylary tarapyndan zerur bolup bilmez, ýöne iň gowusyna eýe bolmaga çalyşýan adamlar toparlary  bar.

10) Samsung QLED

– onuň düýp manysy, kiçijik kwant nokatlarynyň adaty LED matrisalara garanyňda has arassa reňkleri çykarmagydyr.  Gündelik durmuşda bularyň hemmesi reňkleriň köpelmeginiň takyk boljakdygyny, suratyň açyk we doýgun  reňkiň örän giňdigini aňladýar. Garaňky ýerler HDR10 we HDR10 + bilen jikme-jikdir we sesiň hilini umumy güýji 60W bolan , daş-töweregi ses we awtomatiki ses tekizlemek bilen 6 gürleýjini  üpjün edýär.  360VR pleýer we 360 ​​kameraly goldaw, mazmuny dolandyrmagy we saýlamagy ýönekeýleşdirýän emeli intellekt, şeýle hem Samsung, mysal üçin Bixby tarapyndan markaly bonuslar bar. Bu Russiýanyň iň gymmat telewizorlarynyň sanawynda mynasyp orny eýeledi.

9) OLED OG

– munuň ýaly gymmat telewizor Russiýada kän bir isleg ýok, ýöne olar üçin alyjy bar.  Şeýlelikde, bu model iki metre golaý diagonaly (77 dýuým), 4K durulykda, HDR10 we Dolby Vision goldawy bilen özüne çekýär.  Ekranyň täzeleniş tizligi 100 Hz.  Akylly telewizor,  telewizoryňyzy rahat dolandyrmak üçin ýörite döredilen ulanyjy üçin amatly ulgam webOS-da işleýär. Ses güýji ýokary – hersinde 10 wattlyk 6 gürleýjisi bar. Gurlan ýat 8 Gb bilen çäklendirilendir, şeýle hem ýagtylyk datçigi we işleýän Magic Remote bar. Telewizor “akylly öý” ulgamynda işleýär we myhmanhanalarda işlemäge uýgunlaşdyrylýar

8)Samsung QE85Q900RAU

-bu model telewizorlarynyň iň ýokarky hataryna degişlidir we iň gowy aýratynlyklaryny miras aldy.  Q900RAU 75 we 85 dýuýmda elýeterlidir.  Iň uly ekran çözgüdi – 7680×4320 piksel, ýagny göni LED yşyklandyryjy we VA matrisasy bilen 8K.  Reňk çuňlugy 10 bit, täzeleniş tizligi 120 Hz.  Şonuň üçin 33 million pikselden gowrak çümdürilişiňize goşant goşar. Bu has aýdyňlygy bilen 3D giňişligini hakyky görkezýär.  Kwant 8K prosessorynyň kömegi bilen göwrüm duýgusy jikme-jik geometriýany gaýtadan işlemek arkaly güýçlendirilýär.  Mundan başga-da, “Samsung” -da oýun konsolyny ulanman, “Bug” oýun hyzmatyna birikmäge mümkinçilik berýän “Steam Link” programmasy bar.  85 ekran üçin iň amatly aralyk iň azyndan 3,5 metr hasaplanýar.  Daşky gurşaw funksiýasy, garaşma tertibinde diwaryň ýa-da içerki bölegine öwrülmegi üçin ekrandaky nagşy gabat getirmäge mümkinçilik berýär.

7)AVQ VT85S LED

– bu telewizor adaty surata meňzeýär, şonuň üçin “köçe” lakamyny aldy.  VT85S diagonaly 85 dýuým we umumy güýji 60 watt bolan 6 gürleýjisi bar.  Aslynda, bu enjamyň bu görnüşine mahsus bolan “ýaralary” miras galan  LCD telewizor.  Görüş burçy bary-ýogy 176 dereje, aspekt gatnaşygy 16: 9. Enjamy interaktiw mahabat ýa-da statiki şekiller üçin panel hökmünde ulanmak maslahat berilýär.  Suw geçirmeýän jaýy bar, şonuň üçin ony açyk howada ýa-da ýokary çygly otaglarda ýerleşdirip bolýar.

6) OLED Sony KD-77A1 76.7

– iň gymmatlaryň arasynda iň arzan biri diýip biljek OLED telewizory.  Bu ýerde 4K ölçeg we ekranyň täzeleniş tizligi ýokary – 120 Hz.  Dolandyryş hem gowy oýlanýar. Ses komponenti, hersi 10 Wt güýji bolan 5 gürleýjä esaslanýar.  Ses çuň, baý we çuňňur.  Telewizor USB fleş diskine wideo ýazga alyp biler, Bluetooth arkaly işläp biler, içerki ýady 16 GB we ýagtylyk datçigi bilen üpjün edilip bilner.  Enjamyň agramy 45 kilograma ýetýär we muňa garamazdan, ony diwara gurnap bilersiňiz.  Bu dünýädäki iň gymmat telewizorlaryň biri, hiç hili ýagdaýda täze modellerden pes däldir.

5) Sony KD-98ZG9 97.5

– uly diagonally gymmat telewizor.  97,5 dýuýma ýetýär – bu iki ýarym metre golaý.  8K durulyk, halaýan teleýaýlymlaryňyzy, täzelikleriňizi we filmleriňizi uly rahatlyk bilen görmäge mümkinçilik berer.  Ekranyň täzeleniş tizligi 100 Hz, iň çalt sahnalarda-da çarçuwada bulaşyk hereketleri görmersiňiz – kesgitleme  ýokary.  Gurlan “Smart TV” “Android” -e esaslanýar.  Giň işleýşi we amatly gözegçiligi bilen göwnünden turýar. Synlar suratyň hiline haýran galýar.  Baý reňkler, giň dinamiki diapazon, HDR10 goldawy we 178 dereje görmek burçlary bilen suratlar şeýle uly ekranda haýran galdyryjy görünýär.  Dinamik ulgamy 16-dan gowrak gürleýjiden ybarat, şonuň üçin bu model ses derejesi taýdan kinoteatr bilen bäsleşip biler.  Bu multimediýa tehnologiýasy bilen meşhur bolan brandapon markasynyň iň gowy we iň gymmat telewizorlaryndan biridir.

4) PN-R903

– bu model, 700cd ýokary ýagtylygy we has ýokary surat hili bilen professional 90 displeýdir.  R903 iň ösen displeý tehnologiýalaryna eýedir we 90 dereje aýlanmaga ukyply we prezentasiýa we mahabat üçin displeý hökmünde ulanylýar.  Ygtybarlylygyň ýokarlanmagy, öýde-de, köçede-de, dükanlarda-da işlemäge mümkinçilik berýär.  Öňdebaryjy LCD UV2A tehnologiýasy kontrasty güýçlendirýär, şekiliň köpelmegini gowulandyrýar. Monitoryň dinamiki gatnaşygy 1 000 000: 1 we statiki gatnaşygy 4000: 1 bolan iň ýokary kontrast gatnaşygy bar

  3) LG 105UC9V

Egri paneli bolan Günorta Koreýanyň telewizory LG 105UC9V gowy awtoulagyň bahasyna gaty gowy görünýär.  Onuň diagonaly 105 dýuým bolup, ýokary çözgüdi (5120×2160) we ýygylygy (200 Hz) bilen bilelikde gaty real surat berýär.  Bu doly enjamda sanly signallary almak üçin gurlan sazlaýjy bar.  Modeliň esasy artykmaçlyklaryndan biri 3D funksiýasydyr.  Güýçli ses (150W we 9 gürleýji) bilen utgaşyp, telewizor aňsatlyk bilen öý teatryna öwrülip biler.  Öndüriji bu gymmat önümi, çagalary goramak, ses we jest gözegçiligi we Wi-Fi goldawy ýaly doly wariantlar bilen enjamlaşdyrdy.  OShli operasiýa ulgamy webOS-y dolandyrýar.  Bu funksiýalar toplumy bilen, telewizoryň agramy 155 kg.

2)Sony KD-85ZG9 84,6

–bu dünýäde we Russiýada iň gymmatlaryň birine öwrülendir.  Egrilikli ekran ýa-da 3D goldaw ýok, ýöne telewizor HDR10 we Dolby V3ision, şeýle hem HLG sebäpli kämilleşdirilen dinamiki diapazony kämilleşdirilen ses ulgamy (hersi 10 Wt gürleýjisi) bilen göwnüňden turýar.Telewizorda 5 GHz diapazony goldaýan Bluetooth 4.2, Wi-Fi, smartfondan ýa-da planşetden mazmun ýaýlymy bermek üçin Google Cast bar.  Telewizoryň agramy 70 kilograma ýetýär, ýöne diwara asylmak üçin niýetlenendir.

1)SONY KD-100ZD9

– häzirki wagtda dünýädäki iň gymmat telewizorlaryň biri.  “Sony KD-100ZD9” -yň ýokary bahasy birnäçe sebäplere görä.  Ekranyň ululygyna (diagonaly 99,5 dýuým ýa-da 253 sm) garamazdan, model 4K ölçegli (3840×2160) we täsirli dizaýna eýe.  Bahasy ultra inçe UHD paneli we gowy ýygylyk görkezijisi (100Hz) täsir edýär.  Innowasiýa çözgüdi, 2D şekilleri 3D formata öwürmek tehnologiýasydyr.  Güýçli stereo ses ulgamy telewizora tomaşa etmekden oňyn duýgulary goşup biler.  Telewizorda 3 sany integrirlenen telewizion týuner bar.  Wideo faýllary içerki ýatda (16 GB) we USB diskde ýazyp bilersiňiz.  Öndüriji, telewizory çagalary goramak we ses gözegçiligi ýaly birnäçe funksiýa bilen enjamlaşdyrdy.

Ataýewa Gülruh

TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

14-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle