No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:20
No menu items!
Ana Sayfa DÜNYA Syýahatçylykda çalt depginde ösýän ýurtlar

Syýahatçylykda çalt depginde ösýän ýurtlar

Syýahatçylyk pudagynyň çalt depginlerde ösýän ýurtlaryň sanawy taýýarlandy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň taýýarlan sanawynda birinjiligi Mýanma (40,2 göterim) eýeledi. Ikinji we üçünji orunlar degişlilikde Puerto-Riko (31,2%) we Eýrana (27,9%) degişli boldy.

Özbegistan bu sanawda 4-nji orny eýeledi. Mundan başga-da, Çernogoriýa (21,4%), Müsür (21,1%), Wýetnam (16,2%), Filippinler (15,1%), Maldiwler (14,9%), Bagam adalary (14,6%), Katar (14,5%), Ermenistan (14,4%), Günorta Koreýa (14,4%), Türkiýe (14%), Bosniýa We Gersogowiniýa (13,7%), Tunis (13,6%), Laos (11,5%), Azerbaýjan (11,4%), Ysraýyl (10,5%), Litwa (10,1%) we Gazagystan (10%) sanawa goşuldy.

Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň maglumatyna görä, geçen ýyl halkara jahankeşdeleriň sany 1,5 milliarddan gowrak boldy. Şol döwürde iň köp syýahatçy Fransiýa geldi. Bu ýurt 90 million syýahatçy kabul etdi.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?