No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:17
No menu items!
Ana Sayfa DÜNYA Jeki Çandan million ýuanlyk baýrak

Jeki Çandan million ýuanlyk baýrak

Dünýä belli hytaýly kino aktýor Jeki Çan Hytaýda dörän täze wirusa garşy derman serişdesini oýlap tapan adama 1 million ýuan (197 müň dollar) möçberinde pul baýragyny berjekdigini mälim etdi. Bu barada “The Straits Times” gazeti habar berýär.

– ylym we tehnologiýa wirusa garşy göreşmekde möhüm rol oýnaýar. Men ýaly, adamlar hem gysga wagtda bu wirusa garşy dermanyň tapyljakdygyna ynanýar. Bu dermany oýlap tapan kim bolsa-da, isle adam ýa-da gurama bolsun, şoňa minnetdarlyk hökmünde 1 million ýuan pul baýragyny bermek isleýärin – diýip, Jeki Çan “Weibo” atly jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi.

Çeki Çanyň baş keşpde surata düşen “Awangard” (“Öňde baryjy”) atly täze filminiň görkezilişi iň soňky pursatda täze wirus sebäpli ýatyrylypdy.

Hytaýyň Uhan şäherinde ýüze çykan bu wirusa resmi taýdan “NCP — “täze koronawirus pnewmoniýa» keseli diýlip at berildi. Hytaý bilen bir hatarda dünýäniň ähli ýurdunda bu wirusa garşy göreş alnyp barylýar. Hytaýyň Maliýe ministrligi bu wirusa garşy göreşmek üçin 71,85 million ýuan (10,26 milliard dollar) möçberinde pul serişdesini bölüp berdi. Pul serişdeleri ähli raýatlaryň saglyk hyzmatlary üçin peýdalanylar.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?