No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:20
No menu items!
Ana Sayfa DÜNYA Hytaýa 20 ýurt kömek iberdi, BSGG-a 615 million dollar gerek

Hytaýa 20 ýurt kömek iberdi, BSGG-a 615 million dollar gerek

Dünýäniň 20-den gowrak ýurdy Hytaý Halk Respublikasyna koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ynsanperwer kömegi iberdi. Bu barada Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Hua Çunin habar berdi.

– 5-nji fewral gününiň ýagdaýyna görä, 21 ýurtdan wirusyň öňüni almak üçin peýdalanylmaga niýetlenen serişdeler gelip gowuşdy. Ynsanperwer kömegini iberen ýurtlar: Günorta Koreýa, Ýaponiýa, Tailand, Malaýziýa, Indoneziýa, Gazagystan, Pakistan, Germaniýa, Beýik Britaniýa, Fransiýa, Italiýa, Wengriýa, Belarus, Türkiýe, Eýran, BAE, Alžir, Müsür, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Trinidad we Tobago, şeýle hem ÝUNESEF – diýip, diplomat belläp geçdi.

Şeýle hem Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) hem dünýä jemgyýetçiligini bu wirusa garşy göreşmäge çagyryp, onuň garşysyna ulanyljak derman serişdelerini taýýarlamak hem-de synag etmek üçin 615 million dollar möçberinde maliýe serişdesine zerurlygyň bardygyny mälim etdi. Britan alymlarynyň taýýarlan dermanlary synag üçin taýýar edildi. Şeýle hem başga-da birnäçe ýurtda derman serişdelerini taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

BSGG-niň Baş direktory Tedros Adanom Gebreisus maliýe serişdeleriniň 60 millionynyň guramasynyň işlerine, galan böleginiň  kömege mätäç ýurtlara iberiljekdigini mälim etdi.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?