No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:18
No menu items!
Ana Sayfa DÜNYA Baltika we Balkan ýurtlarynyň aratapawudy

Baltika we Balkan ýurtlarynyň aratapawudy

Geografiki ýerleşişi boýunça Ýewropa degişli bolan Baltika ýurtlary bilen Balkan ýurtlary,  göräýmäge meňzeş ýaly hem bolsa-da, özüniň ýerleşişi, klimaty, adamlary, medeniýeti we tebigaty bilen düýpgöter tapawutlanýar. Geliň, maglumatlary özüne degişli tekjede goýmak üçin hemmesini aýratynlykda deňeşdireliň!

Geografiki tutýan ýeri:

Dünýä kartasynda Ýewropanyň demirgazyk demirgazyk-gündogarynda ýerleşip Estoniýa, Latwiýa we Litwa döwletlerini öz içine alýar. Adyndan belli boluşy ýaly, Baltika deňiziniň demirgazygyndan günbataryna uzaýan ýurtlaryna Baltika ýurtlary diýip atlandyrylýar.

Başgaça Balkan ýurtlaryna Bakan ýarymadasy ady bilen tanalyp, özünde Albaniýa, Bosniýa we Gersogawina, Bolgariýa, Horwatiýa, Kosowa, Makedoniýa, Rumyniýa, Serbiýa, Sloweniýa we Türkiýe bilen Gresiýa döwletiniň käbir böleklerini   jemleýär.  Balkan sözi türk sözi bolup “daglaryň hatary” manysyny bermek bilen, döwletlerde birnäçe daglaryň hatary birigip, Balkan daglaryny emele getirýär.

Baltika döwletleriniň klimaty köplenç salkyn we çygly bolýar. Balkan ýarymadasynyň gyşy sowuk, tomsy ýyly bolýar.

Baltika döwletlerinde Baltlar, Finler, Baltiki Finler, Rim Katoliker bar bolsa,  Balkanlarda Günorta Slawýanlanlar bolýar.

Medeniýetde Baltika döwletleri köne Ýewropanyň we Sowet döwletleriniň täsiri ýeten bolsa, Balkanlarda Osman imperiýasynyň, Merkezi Ýewropanyň we Ortaýer deňiz döwletleriniň täsiri astynda kemala gelýär.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?