No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:18
No menu items!
Ana Sayfa DÜNYA 92-nji “Oskar” baýragy gowşuryldy: “Parazitler” öňe saýlandy

92-nji “Oskar” baýragy gowşuryldy: “Parazitler” öňe saýlandy

Kino dünýäsiniň iň abraýly baýragy hasaplanýan «Oskar» baýragynyň 2020-nji ýyldaky eýeleri mälim edildi. Her ýylyň fewral aýynda geçirilýän bu baýrak gowşurylyş dabarasy ýene-de Golliwuddaky belli “Dolby” teatrynda guraldy.

92-nji gezek geçirilen “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasy kino muşdaklarynyň uly gyzyklamasyna eýe boldy. Günorta Koreýanyň “Parazitler” filmi 6 ugur boýunça baýraga mynasyp bolup, uly meşhurlyk gazandy. Şeýle hem bu film “Oskar” baýragynyň taryhynda ilkinji gezek daşary ýurtly film hökmünde baýraga mynasyp boldy.

Bu abraýly baýraga eýe bolanlaryň sanawy şeýle:

“Iň gowy film” – “Parazitler” (Günorta Koreýa).

“Iň gowy režissýor” – Pon Çžun Ho (“Parazitler” filmi).

“Iň gowy daşary ýurt filmi” – “Parazitler”.

“Iň gowy aktýor” – Hoakin Feniks “Joker” filmindäki keşbi üçin.

“Iň gowy ikinji plandaky aktýor” – Bred Pitt “Bir döwürler Golliwudda” filmindäki keşbi üçin.

“Iň gowy aktrisa” – Rene Zellweger “Judi” filmindäki keşbi üçin.

“Iň gowy ikinji plandaky aktrisa” – Lora Dern “Nika taryhy” filmindäki keşbi üçin.

“Iň gowy kino sazy” – Hildur Gudnadouttir “Joker” filmi.

“Iň gowy kino aýdymy” – (I’m Gonna) Love Me Again – “Roketmen” filmi (sazy: Elton Jon, sözleri: Berni Topin).

“Daşary ýurt dilindäki iň gowy film” – “Parazitler”.

“Iň gowy uýgunlaşan ssenariýa” – “Jojo atly towşan”.

“Iň gowy hakyky ssenariýa” – Pon Çžun Ho we Han Jin Won (“Parazitler” filmi).

“Iň gowy animasiýa filmi” – “Oýunjaklaryň taryhy-4”.

“Iň gowy operator” – Rojer Dikens (“1917” filmi).

“Iň gowy montaž” – Endrýu Baklend we Maýkl Makkaser (“Ford Ferrarä garşy” filmi).

“Iň gowy gysga metražly oýun filmi” – “Garşysyndaky äpişgä” (režissýor Marşall Karri).

“Iň gowy dokumental film” – “Amerikan fabrigi” (režissýor Stiwen Bognar we Juliýa Raýhert).

“Iň gowy gysga göwrümli dokumental film” – “Uruş hereketleri sebitinde skeýtbord bilen typmagy öwrenmek” filmi.

“Iň gowy gysga göwrümli animasion film” – “Galpakly söýgi” filmi.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?