30/11/2020 6:49
Home DÜNÝÄ Türkmenistan-ÝHHG: geljek ýyl 68 taslama durmuşa geçiriler

Türkmenistan-ÝHHG: geljek ýyl 68 taslama durmuşa geçiriler

Türkmenistan bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda degişli çäreler görülýär. Türkmenistan ilen ÝHHG-niň hyzmatdaşlygy okgunly we netijeli häsiýete eýedir. Şu ýyl bu guramada başlyklyk edýän Albaniýa Respublikasy bilen bilelikde degişli işler hem-de ýurdumyzyň ÝHHG-niň çäklerinde halkara başlangyçlaryny ilerletmek babatda degişli işler geçirildi.

Şu ýylyň 3-4-ji dekabrynda ÝHHG-ä agza döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnamagynda wideomaslahat görnüşinde mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Şeýle hem 18-nji noýabrda Şwesiýa Patyşalygynyň daşary işler ministri bilen wideomaslahat geçirildi. Şol maslahatda Şwesiýanyň 2021-nji ýylda ÝHHG-ä başlyklyk etjek döwründe ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy.

ÝHHG-niň 1999-njy ýyldan bäri Aşgabatda hemişelik esasda hereket edýän merkezi bilen geçirilýän işler yzygiderli häsiýete eýedir. Soňky 13 ýylyň dowamynda dürli ulgamlarda bilelikdäki maksatnamalaýyn taslamalaryň 349-sy durmuşa geçirildi.   ÝHHG-niň merkezi bilen gatnaşyklar her ýylky meýilnamanyň çäklerinde amala aşyrylýar. Hususan-da şu ýyl durmuşa geçirilýän meýilnama laýyklykda 41 taslamany ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Okap bilersiňiz  Okuwa kabul edilýär

Şunuň bilen baglylykda 2021-nji ýyl üçin taslamalaryň meýilnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu meýilnama ÝHHG-niň merkezi bilen ýurdumyzyň döwlet edaralary bilen bilelikde işlenip taýýarlandy. Taslamalaryň 37-sini syýasy ulgamda, 18-sini ynsanperwer ulgamda we 13-sini ykdysady ulgamda durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Umuman, 2021-nji ýylda 68 taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Okap bilersiňiz  Iň gowy 25 Uniwersitet : Türkiýe

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Rejep Taýyp Ärdogan: Türkmenistana saparymy amala aşyryp bolar
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan sebit we global ekologiýa meselelerine aýratyn ähmiýet berýär

«Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisiniň barşyndaky çykyşynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkmenistanyň ekologiýa ugry boýunça nukdaýnazaryny beýan etdi.
Okap bilersiňiz  Halk Maslahatının toplantı tarihi kesinleşti
Mälim bolşy ýaly, ekologiýa howpsuzlygy «Merkezi...

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi...

Türkmenistan bilen “Mir” teleradiokompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň Başlygy R.Batyrşin bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda taraplar maglumat alyşmak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň...

Ýaponiýanyň ilçisi resmi taýdan işe girişdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny...