No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 6:31
No menu items!
Home Dünýä Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli öz raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmegini dowam edýär

Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli öz raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmegini dowam edýär

Türkmenistan daşary ýurtlarda, ozaly bilen, täze koronawirus epidemiýasy ýaýran ýurtlardan öz raýatlaryny, şol sanda dünýäniň esasy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplary hem uçarlar arkaly getirmegi guramak boýunça işleri dowam edýär.

«Türkmenhowaýollary» Agentligi Hytaýa birnäçe çarter uçar gatnawlaryny gurady, netijede türkmenistanlylaryň müňlerçesi döwlet hasabyna ýurdumyza getirildi. Türkmenistan HHR-da koronawirus ýokanç keseli ýaňy ýaýrap başlandan şeýle hereket eden ýurtlaryň ilkinjileriniň biri boldy.

Şunda howa gämileriniň ählisinde wirusolog we beýleki lukmançylyk hünärmenleri bolup, olar uçaryň üstünde öýüne gaýdyp barlýanlaryň saglyk ýagdaýyna gözegçilik etdiler.

Türkmen ýaşlarynyň aglaba bölegi 2019-njy ýylyň ahyryna çenli Hytaýyň dürli şäherlerinde bardy. Bu ýurtda howply ýokanç keseller ýaýraýandygy barada habar ýüze çykandan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygynyň we ömrüniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin olary Watanymyza getirmek barada tabşyryk berdi.

Şondan soň türkmen raýatlaryny şeýle hem Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki ýurtlardan getirmek boýunça ýörite uçar ugurlary guraldy. Häzirki wagtda DIM, ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary, Döwlet migrasiýa gullugy bilen işler utgaşdyrylyp, uçarlaryň dürli ugurlary işlenilip taýýarlanylýar.

Mundan başga-da, Türkmenistanda ýurdumyza ýokanç keselleriň getirilmegine ýol bermezlik üçin teplowizorlar, infragyzyl we elektron termometrler bilen üpjün edilen serhet we gümrük gulluklarynyň ählisinde arassaçylyk-keseliň öňüni alyş hem-de lukmançylyk gözegçiligi güýçlendirildi, toplumlaýyn keseliň öňüni alyş, düşündiriş işleri geçirilýär.

Türkmenistana gaýdyp gelen talyplaryň internet-platforma geçip, umumy sapaklary we amaly-ylmy sapaklary wideoşekilde alyp barýan öz okaýan ýokary okuw mekdeplerinde uzak aralykdan okamaga mümkinçiligi bar.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?