30/10/2020 13:13
Home DÜNÝÄ Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky telefon söhbetdeşligi

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.W.Lawrow bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meseleleriniň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşyga görülýän taýýarlyklara aýratyn üns berildi.

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

IŇ TÄZE HABARLAR

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

Ispaniýanyň çempionatynda “Real Madrid” bilen “Barselona” toparlarynyň arasyndaky özara duşuşyk “El Klasiko” ady bilen bellidir. “El Klasiko” duşuşygynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Real Madrid”...

Türkmenistan polietilen söwdasynyň jümmüşinde

Koronowirus pandemiýasy Ýer ýüzünde plastmassa önümlerine bolan islegiň azalmagyna getirdi. Onuň deregine bir gezeklik önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän polietilen halkara söwdanyň iň geçginli harytlarynyň...

Şaý-seplerde nähili mikroblaryň döreýändigini bilýäňizmi?

Ulanylan şaý-sepler we sagatlar boýunça “Est1897” kompaniýasy, adamlarda ulanylýan şaý-sepleriň arassalygy barada gözleg geçirdi. Gözleg üçin adamlaryň bir hepde bäri geýen düýbünden arassa sagatlaryny,...

Türkmenistan sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Ministrler Kabinetiniň nobatdaky sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde sport ulgamynda ýurdumyzyň alyp barýan hyzmatdaşlygy barada hasabat berildi.
Okap bilersiňiz  Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek
Hasabatlardan görnüşi ýaly, Türkmenistan gysga wagtda halkara sport hyzmatdaşlygynyň...