30/11/2020 5:57
Home DÜNÝÄ Türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Söwda-ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçiriler. Onlaýn duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, maýa goýum, nebitgaz, senagat ulgamlarynda hem-de maglumat tehnologiýalary, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk, oba we suw hojalygy, ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk ugurlarynda hyzmatdaşlygy mundna beýläk-de ösdürmek ara alnyp maslahatlaşylar. Bular barada hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty ýygnap, Aziýa-Ýuwaş sebitiniň ýurtlary, şol sanda Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini aýdyp, dürli pudaklarda netijeli gatnaşyklary giňeltmek, işewür hyzmatdaşlygy hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly kuwwatyň bardygyny kanagatlanma bilen belldi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynda işleýän koreý kompaniýalarynyň üstünlikli işi bu hyzmatdaşlykda möhüm ähmiýete eýedir. Milli Liderimiz ýurdumyzda işleýän koreý kompaniýalarynyň alyp barýan işlerine zerur bolan goldawyň beriljekdigini belledi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Içerki bazar üçin bahalary we nyrhlary döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony Angliýada öndürildi. Telefonyň ýüzüne ýerleşdirilen ionlaryň bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berýändigi mälim edildi. Dünýäde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjy sebäpli tehnologiýa...

Näme üçin kompaniýanyň ady “Xiaomi”?

Köp adamlar hytaý markalarynyň atlaryny gülkünç hasaplaýarlar. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň baş ýolbaşçysy Leý Szýun, öz söwda markasyna at dakmak bilen baglanyşykly tejribesi hakda...

Balkan welaýatynyň baş metjidi açyldy

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Balkanabat şäherinde welaýatyň baş metjidi guruldy.
Okap bilersiňiz  “Titanik” gämisine syýahat
Milli Liderimiz ýaşulylar bilen bilelikde...

Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanjak konsert

2020-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, halypa kompozitor Rejep Rejebowyň...