25/01/2021 21:59
Home DÜNÝÄ Soňky 30 ýylda 420 million gektar tokaý ýok edildi

Soňky 30 ýylda 420 million gektar tokaý ýok edildi

Azyk we oba hojalygy boýunça halkara guramanyň (FAO) hasabatyna görä, dünýädäki tokaýlaryň ýarysyndan gowragy bäş döwletde ―Russiýa Federasiýasynda, Braziliýada, Kanadada, ABŞ-da we Hytaýda ýerleşýär.

Guramanyň bilermenleriniň aýtmagyna görä, soňky 30 ýylda Ýer ýüzündäki tokaýlaryň möçberi azaldy. Çünki 1990-njy ýyldan bäri, takmynan, 420 million gektar tokaý ýok edildi.

«Tokaýlary ýok etseňiz, ekoulgamy ozalky kaddyna getirip bilmersiňiz» diýlip guramanyň beýanatynda aýdylýar. Hut, ekoulgamyň bardygy üçin biz iýýäris, içýäris we dem alýarys. Dünýäde kislorodyň tükenmezligi, içýän suwumyzyň arssa bolmagy ýaly zerurlyklar üçin tokaýlar möhümdir. Bularyň üstesine-de, tokaýlar ýabany tebigat üçin öýdür.

Ýok bolan tokaýlaryň ýarysy diýen ýaly daşky täsirlere sezewar boldy, olaryň üçden birini bolsa adamlar ýok etdi. Şeýle-de bolsa, tokaýlaryň çapylmagy dowam edýär, bu bolsa dünýäniň galan ýerine hem howp salýar.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Täze filmlere garaşylýar

Amerikanyň “Warner Bros” kinokompaniýasy 2021-nji ýylda görkezilmegi meýilleşdirilýän 17 sany filminiň böleklerini özüniň “YouTube” ýaýlymynda ýerleşdiripdir. Olar: “Dýuna”, “Janyna kast ediş topary”, “Matrisa 4”,...

Wengriýa Ýewropada rus sanjymyny ilkinji tassyklan ýurt

Wengriýanyň Milli mejlisiniň agzasy Gergeý Guýaş, Russiýanyň “Sputnik V” sanjymyna wagtlaýyn rugsat berlendigini we “AstraZeneca” sanjymyny tassyklandyklaryny habar berdi. Şeýlelikde, bu ýurt Ýewropada Russiýanyň...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...

Hormatly Prezidentimiz «Expo 2020 Dubai» Bütindünýä sergi­sine çagyryldy

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Muhammed bin Raşid al Maktum Hormatly Prezidentimize hat iberdi. Ol öz hatynda milli Liderimizi Birleşen Arap Emirliklerinde...