30/10/2020 11:49
Home DÜNÝÄ Russiýa — Türkmenistan uçar gatnawlarynyň sany artar

Russiýa — Türkmenistan uçar gatnawlarynyň sany artar

Pandemiýa sebäpli halkara uçar gatnawlaryna girizilen çäklendirmeler tamamlanansoň, Russiýanyň awiakompaniýalarynyň ýene ikisiniň Türkmenistana uçuşlary amala aşyryp başlamagy mümkin. Olar «Северный ветер» (Demirgazyk şemaly) we «IrAero» kompaniýalarydyr.

Russiýanyň Federal Howa ulag gullugy 2020-nji ýylyň 5-nji oktýabryndaky degişli buýruk bilen bu iki kompaniýa Türkmenistana uçuşlary amala aşyrmaga rugsat berdi.

Resminama görä, «Nordwind Airlines» (Demirgazyk şemaly) awiakompaniýasy geljekde Moskwa — Aşgabat ugry boýunça hepdede bäş gezek, «IrAero» awiakompaniýasy bolsa Sankt-Peterburgdan Aşgabat şäherine hepdede ýedi gezek uçmaga rugsat aldy.

Ýöne gullugyň belleýşi ýaly, bu uçuşlar diňe kabul ediji tarap («Türkmenhowaýollary» gullugy) doly rugsat berensoň güýje girer.

Russiýa – Täjigistan aralygynda halkara gatnawlary amala aşyranda Türkmenabadyň halkara howa menzilinde uçarlaryna ýangyç guýýan “Nordwind Airlines” awiakompaniýasynyň Türkmenistana gatnawlary amala aşyrmaga isleg bildirýändigi ozal metbugatda habar berlipdi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

Daşyndan açylmaýan gapy

(hekaýa) “Gyzly öýe kyrk at baglanar”  “Paýhas çeşmesi” Ir döwürlerde bir ýurduň patyşasynyň ýekeje gyz perzendi bolupdyr. Patyşa gyzy üçin bir owadan köşk gurdurypdyr. Ýöne, ol köşküň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“WhatsApp”-daky aýratynlyk “Zoom”-da bolar

Pandemiýa döwründe ulanyjylaryň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli köpelden “Zoom” platformasyn täze howpsuzlyk çäresini getirýär.
Okap bilersiňiz  21-nji maý Halkara çaý güni
Mälim bolşy ýaly, epidemiýa bütin dünýädäki adamlaryň iş endiklerini...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Italiýadan dokma enjamlary, Awstriýadan aragatnaşyk enjamlary satyn alnar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň dokma pudagyny hem-de aragatnaşyk ulgamyny has-da ösdürmäge degişli möhüm resminamalara gol çekdi. ITALIÝADAN...

Dostluk

Yzmyhşir  ýurdunyň adalatly, dana, ylymly-bilimli patyşasy bar eken. Ol şanyň hem üç sany janyndan eý görýän dosty bar eken. Olar hem edil patyşanyň özi...