30/10/2020 12:25
Home DÜNÝÄ Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi...

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi…

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi Şwesiýada geçirilen dabarada yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde işleýän Bütindünýä Azyk Maksatnamasy bu baýraga mynasyp boldy.

2020-nji ýylda Nobel baýragynyň eýelerini Şwesiýada dürli kategoriýalarda tapmagy dowam etdirýär. Bu hepdäniň dowamynda baýraklar lukmançylyk, fizika, himiýa we edebiýat kategoriýalarynda tapyldy, şu ýyl Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi yglan edildi. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň beren beýanatynda Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde işleýän Bütindünýä Azyk Maksatnamasy Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyny aldy.

Gurama 10-njy dekabrda Norwegiýanyň Oslo şäherinde takmynan 1,1 million dollara barabar bolan 10 million şwed kron baýragy gowşurylar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Okap bilersiňiz  Heops çäge piramidasy Ginnese ymtylýar

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  «7-nji hüjredäki gudrat» filmi rekord täzeledi
Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

Daşyndan açylmaýan gapy

(hekaýa) “Gyzly öýe kyrk at baglanar”  “Paýhas çeşmesi” Ir döwürlerde bir ýurduň patyşasynyň ýekeje gyz perzendi bolupdyr. Patyşa gyzy üçin bir owadan köşk gurdurypdyr. Ýöne, ol köşküň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Watan söýgüsi – belent mertebe    

Watansyz milleti göz öňüne getirip bolmaz. Watana bolan söýgi millet bolmak aňy bilen bilelikde ýaşaýan duýgudyr. Milletleri ýaşadýan we jemgyýetde agzybirligi üpjün edýän ahlak...

Ömrüňi uzaltmaga ýardam edýän maşk

 Amerikan hünärmenleri erkek adamlaryň ömrüni uzaltmaga ýardam edýän otžimaniýanyň anyk sanyny anykladylar. Garward uniwersitetiniň hünärmenlerine bu maşk bilen erkek adamlaryň saglygynyň arasyndaky özara baglanyşygy...

«Oba hojalygy XXI asyryň başyndaky Internete çalymdaş»

«...sebäbi, häzir dünýäniň oba hojalyk pudagy uly özgertmeleri başdan geçirýär. Pudaga döwrebap tehnologiýalaryň barha giň aralaşmagy bilen, öňde has uly derejelere ýetip boljakdygyny aýdyp...

Türkmenistanyň serhetlerinde ýük gatnawy

Türkmenistanyň Eýran we Gazagystan bilen serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlary boýunça ýük awtoulaglary gatnawyna açyk bolmagynda galýar.
Okap bilersiňiz  Bu tortuň uzynlygy 6,5 kilometr
Ýurduň eksport-import mümkinçiliginiň artdyrylmagy maksady bilen hem-de halkara ýük gatnawlary...