No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 9:56
No menu items!
Home DÜNÝÄ Nýu-Ýork awto sergisi ýatyryldy

Nýu-Ýork awto sergisi ýatyryldy

Aslynda her ýylyň aprel aýynda geçirilýän New Ýork awto sergisi 1 ýyl yza süýşürildi. 1 milliondan gowrak tomaşaçy gatnaşýan Nýu-Ýork awto sergisi COVID-19 pandemiýasy sebäpli wagtlaýynça togtadyldy. Bu awto sergi 2021-nji ýylyň ýazynda geçirmek meýilleşdirilýär. Bulardan başga-da “Mercedes-Benz”, “Audi” we BMW ýaly ösen awtoulag kompaniýalaryň sergileri hem togtadyldy. Häzirki wagtda bu awto sergileriniň anyk senesi belli däl. Emma muňa garamazdan awtoulag muşdaklary üçin, sergileri onlaýn arkaly alyp barmagy meýilleşdirilýär.

Käbir awtomobil öndürýän kompaniýalaryň ýolbaşçylarynyň aýtmaklaryna görä, üstünde işlenilýän täze awtoulaglaryň hem häzir doly önümçilik işi tamamlanmadyk. Şonuň üçin awto serginiň wagty birnäçe aý yza süýşürilmegine garaşylýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS...

Ženewa awto sergisi yza süýşürildi

Ýer ýüzünde iň iri awto sergileriniň biri bolan Ženewa awto sergisi wagtlaýynça togtadyldy. 600 müň adamyny özünde jemleýän bu sergi dünýädäki käbir sebäplere görä...

“Mi Band 5” bilezigi

Müşderilerini innowasiýa we elýeterli tehnologik enjamlar bilen üpjün etmek ugrunda tagalla edýän Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy 11-nji iýunda meşhur akylly bileziginiň “Mi Bandynyň” täze agzasy...

Dünýäde 5G ulgamly iň arzan smartfon

Ýakynda Hytaýyň iň öňdebaryjy kompaniýalarynyň biri bolan “ZTE” kompaniýasy dünýäde iň arzan 5G ulgamy birikdirilen smartfonyny satuwa çykardy. ABŞ-nyň 280 dollaryna barabar bolan “ZTE”...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäniň ajaýyp täsinlikleri

Dünýä näçe syýahat  edilse-de, adamzady haýrana goýýan tebigy täsinlikleriň soňuna çykyp bolmajak ýaly görünýär. Çünki ynsan gözledigiçe täze zatlaryň üstünden barýar. Aklyňa gelmejek, hyýaly...

Pandemiýa Döwründe we Gyzgyn Howada Saglygy Goramak

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň bilermenleri bilen dünýäde aýratyn howply ýokanç keseliň ýaýramagyny gözegçilikde...

Birinji çärýekde iň köp satylan smartfon

“Apple” kompaniýasynyň akylly telefony koronawirus pandemiýasyna garamazdan, iñ köp satylan telefonlaryñ arasynda birinji orny eýeledi. “Omdia” kompaniýasynyñ maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginde iñ...

“Redmi” telefonlarynyň 5G ulgamly täze görnüşi

“Xiaomi” kompaniýasy 5G we täze prosessorly “Redmi 10X” we “10X Pro” akylly telefonyny hödürledi. “Media Tek Dimensity 820” prosessorly akylly telefony birnäçe hepde mundan...