No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 4:18
No menu items!
Home DÜNÝÄ Howa barha arassalanýar

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik taryhynda zyýanly hapalanmanyň iň güýçli azalmagydyr — diýip, Halkara energetika gullygy aýdýar.

Halkara Energetika gullygynyň bellemegine görä, 2020-nji ýylda global kömürturşy zyňyndylary 8% ýa-da takmynan 2,6 Gt derejesine çenli azalmagyna garaşylýar. “Bu azalma taryhda iň ulusy bolar, bu maliýe çökgünligi sebäpli 2009-njy ýyldaky 0,4 Gt derejesinden hem 6 esse köpdür. Bu hadysa Beýik Watançylyk urşundan bäri zyňyndylaryň azalmagy bilen deňeşdirilende bolsa, iki esse köpdür — diýip, Halkara Energetika gullygy hasabatynda okyjylara ýetirýär.

Karantin çäreleriniň netijesinde aprel aýynda dünýädäki nebite bolan isleg 25 million barrel azaldy. Bu hem howanyň hem arassa galmagyna örän uly täsirini ýetirýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Be­den­ter­bi­ýe we sport (hü­när­ler: sport; be­den­ter­bi­ýe). Tö­leg­li esas­da hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň...

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň senesi belli boldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip hem-de türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan köpasyrlyk tejribesine daýanyp, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň...

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE ÇEPERÇILIK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Nakgaşçylyk. Sahna bezegi. Agajy çeper bezemek. Ýörite çeperçilik mekdebine Türkmenistanyň...

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Medeni-köpçülik çärelerini guramak. Höwesjeň halk saz gurallary orkestrini guramak. Çagalar...