25/01/2021 21:47
Home DÜNÝÄ Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa taýdan arassa we awtoulagsyz şäher gurjakdyklaryny habar berdi.

“Ýaşyl Şäher” atly durmuşa geçiriljek taslama, Gyzyl deňziniň kenaryndaky Tabuk obasynda ýerleşer. Muhammet bin Salman 1 million ilatly şäherde 380 müň iş orunlarynyň dörediljekdigini we bu şäherde 100% göterim arassa energiýa ulanjakdyklaryny aýdyp geçdi. Meýdany takmynan 26 müň 500 inedördül kilometr barabar bolan taslamanyň gurluşygyny 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde başlap, 2025-nji ýylda tamamlamagy meýilleşdirýärler. Bu şäherde uly göwrümli ýaşyl zolaklar, mekdepler we hassahanalar gurlar. Şäheriň elektrik ugruny Gün panellerinden we beýleki täzelenip bilýän energiýa çeşmelerinden üpjün ederler. Şäheriň bir nokadyndan beýleki nokadyna gitmek üçin ýaşaýjylara bary-ýogy 20 minut ýeterli bolar. Ýurduň hökümeti taslamanyň gurluşygyna 500 milliard dollar sarp etmegi meýilleşdirýärler.

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan halkara ýaryşlara taýýarlyk görýär

Döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherjiginde halkara ýaryşlara görülýän taýýarlyk işleri barada gyzyklandy. Milli Liderimiz welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň üsti ýapyk...

Sport we bedenterbiýäni ösdürmek üçin täze maksatnama

Ýurdumyzda  “Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy” kabul edildi. Bu babatda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde degişli Karara gol...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Täze filmlere garaşylýar

Amerikanyň “Warner Bros” kinokompaniýasy 2021-nji ýylda görkezilmegi meýilleşdirilýän 17 sany filminiň böleklerini özüniň “YouTube” ýaýlymynda ýerleşdiripdir. Olar: “Dýuna”, “Janyna kast ediş topary”, “Matrisa 4”,...