28/11/2020 19:15
Home DÜNÝÄ Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa bary-ýogy 1,937 milliard dollar boldy diýip, habar berilýär. Hytaýyň artykmaçlygy mundan beýläk diňe artmagyna garaşylýar. Teatrlaryň kassasy  babatda aýdanymyzda Hytaý döwleti ahyrsoňy Amerikadan öňe geçjekdigi uzak wagt bäri aýdylýardy we dünýäde ýüze çykan pandemiýa bolsa bu ýagdaýy çaltlaşdyrdy. Hytaý döwleti koronawirus bilen üstünlikli göreşdi we alty aýdan gowrak wagtdan soňra film prokat işini gaýtadan başlady. Häzirki wagtda Hytaýyň kino zallaryň 75% göterime çenli doldurmaga rugsat berildi. Oktýabr aýynyň 1-den-8-ne çenli aralygynda bir hepde dowam eden milli baýramçylyk dabaralarynda, Hytaý kinoteatrlary 586 million dollar möçberinde kino peteklerini satdylar. Häzirki wagtda esasy ýerli iň gowy film “MENIŇ HALKYM, MENIŇ WATANYM” bolup durýar, bu film eýýäm 365,2 million dollar toplamagy başardy.

Şol bir wagtyň özünde dünýä kassa ýygymynda 2020-nji ýylda “Sekiz adam” film, iň köp girdeji gazanan hytaý filmi hasaplanylýar. “Hemişe erbet oglanlar” filmi Golliwudyň iň köp girdeji gazanan Golliwud filmi hasaplanylýar, onuň umumy girdejisi 426,5 million dollar barabar bolup durýar.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan Bakanlar Kurulunda görev değişikliği gerçekleşti
Okap bilersiňiz  Nobel hepdeligi: himiýa ugrunyň ýeňijileri belli boldy

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Hytaýda kinoteatrlar açyldy
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung”...

 Täze binalaryň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik

Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Gö­rog­ly kö­çe­si­niň ug­run­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň bi­na­la­ry­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK   yg­lan ed­ýär Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän ta­rap­la­ryň ha­ýyş­na­ma­la­ry...

Zähmete minnetdarlyk güni

Ýaponiýanyň milli baýramçylyklarynyň biri bolan, “Zähmete minnetdarlyk güni” her ýylyň 23-nji noýabrynda ýurduň çäklerinde giňden bellenilýär. Bu günde ähli pudaklaryň işgärleri, daýhanlar, döwlet edaralarynyň...

2021-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna!
Okap bilersiňiz  Koronawirus barada film surata düşüriler
Iş wagtynyň ölçegleri 8...