30/11/2020 6:14
Home DÜNÝÄ Dünýä belli markalary kim esaslandyrdy

Dünýä belli markalary kim esaslandyrdy

Rus dilli ýurtlarda doglan we Ýewropa ýurtlaryna we ABŞ-a göçüp gidenler tarapyndan döredilen meşhur markalar bolsa diýseň köp. “Adme” portaly esasy wakalaryň sekizisini görkezmegi synanyşdy. Portalyň  habar berşi ýaly, 8 sany meşhur markalar:

  1.  “Chanel”: Ernest Eduardowiç Bo, dünýäniň iň meşhur atyryny döreden adam. 1881-nji ýylda Moskwada parfýumeriýa maşgalasynda dünýä inýär. Bo raýat urşy döwründe bosgun hökmünde Pariž şäherine göçüp gidýärler. Ilkinji “Chanel” atyrlaryny 1921-nji ýylda öndürýär. Has takyk aýdanymyzda şol döwürde Bo atyrlaryň 5-sini taýýarlapdyr.
  2.  “Max Factor”: Polşa şäheriniň Lodz şäherinde doglan Maksimilýan Faktorowiç 14 ýaşynda bosgun hökmünde Moskwa göçüp gelýär. Irki döwürlerde Maksimilýan, Russiýanyň meşhur medeni ýerleriň biri hasaplanylýan Bolşoý teatrda sungat işgäriniň kömekçisi bolup işe başlaýar. Soňra bolsa kosmetika bilen gyzyklanyp başlaýar we özüniň ilkinji dükanyny bolsa Rýazan şäherinde açýar. Maksimilýan 1904-nji ýylda ABŞ-a göçýär we has kämilleşýär. Häzirki wagtda “Max Factor”, dünýädäki iň uly kosmetika öndürijileriniň birine öwrüldi.
  3.  “Metro-Goldwyn-Mayer”: Filmleriň açylyşynda ýolbarsyň gygyrmagy bilen tanalýan kino kompaniýasyny esaslandyryjylaryň biri Lui Maýer. Ol Belarusyň Minsk şäherinde dünýä inýär.
  4.  “Checker Motors Corporation”: Amerikanyň iň meşhur taksi ulag öndürijisini esaslandyran Moris Markin Smolensk şäherinde dogulýar. Markin 19 ýaşynda ABŞ-a maddy ýagdaýy pes we ol ýeriň dili bilmezden göçüp gidýär, soňra öz işjeňligini has artdyryp bu ýurtda üstünlik gazanan atlaryň sanawyna goşulmagy başarýar.
  5.  “Lewi Strauss & Co”: Dünýäniň iň meşhur jins egin-eşik brendini döreden Ýakob Lýus (ýa-da Ýakob Ýofis) Riga şäherinde dogulýar we ýaş wagtynda ol hem bosgun hökmünde ABŞ-a göçip gidýär.
  6.  “Timberland”: Meşhur aýakgap markasyny döreden Natan Şwarts. Bu oglan Odessia şäherinde dogulýar.
  7.  “Lime Crime”: Kosmetika öndürijisi “Lime Crime” kompaniýasynyň esaslandyran Doe Dir, hakyky ady bolsa Kseniýa Worotowa. Kseniýanyň doglan ýeri Ižewsk şäheri.
  8.  “Google”: Dünýäde has belli markalaryň biri hasaplanylýan “Google”, rus bosgunlary tarapyndan döretdiler. Sergeý Brin Moskwanyň matematikleriniň maşgalasynda dünýä inýär. 1979-njy ýylda maşgalasy bilen ABŞ-a göçip gidýärler. Brin 1990-njy ýyllarda Stenford uniwersitetinde tanyşan Larri Peýdž bilen bilelikde geljekde miwesini berjek taslamasynyň üstünde işläp, soňra bolsa ony üstünlikli durmuşa geçirýärler.
Okap bilersiňiz  Aşkabat'ın kuzeyinde dev mega kent kurulacak
Okap bilersiňiz  30 ýyldan soňra Gimalaýy gördüler

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  Pýaniç indi haýsy toparda oýnar

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi. Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Sowal
1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

 Täze binalaryň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik

Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Gö­rog­ly kö­çe­si­niň ug­run­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň bi­na­la­ry­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK   yg­lan ed­ýär Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän ta­rap­la­ryň ha­ýyş­na­ma­la­ry...

Dünýä çempionatynyň unudylmaýan wakasy:  “Taňrynyň eli”

Futbol boýunça dünýä çempionatlary unudylmaýan köp sanly wakalara baý bolýar. Şolaryň biri hem 1986-njy ýylda Meksikada geçirilen dünýä çempionatydyr. Bu çempionat dünýä futbolynyň taryhynyň...

2021-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna! Iş wagtynyň ölçegleri 8...

Zergärçilik Sungatymyzyň Gözbaşynda: Amyderýa hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Ýene  bir  ýagdaýy  bellemekçi. Amyderýa  hazynasynyň  ilkibşdan  iňlis  koloniýaçylary  tarapyndan  jöwzaly  Hindistandan  dumanly  Albionyň  kenarlarana  baryp  ýetmegi,...