No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:18
No menu items!
Home DÜNÝÄ Boş zalda 1 million tomaşaçy

Boş zalda 1 million tomaşaçy

Häzir dünýäniň köp döwletinde hereket çäklendirmeleri dowam edýär. Şeýle bolansoň, teatrlar hem onlaýn usulda hyzmat etmeli bolýarlar. Şol hyzmatlaryň çäginde käte garaşylmadyk netijeler hem gazanylýar.
Russiýanyň «Uly teatry» tarapyndan sahnalaşdyrylan «Guwly köl» atly operasy teatryň YouTubedäki kanaly arkaly göni ýaýlymda görkezildi. Şeýlelikde, bu balete onlaýn tomaşa edenleriň sany 1 million adamdan geçdi. Şeýlelikde, teatryň artistleri boş zalyň garşysynda, ýöne 1 million tomaşaçynyň öňünde eseri ýerine ýetirmeli boldular.
Teatryň bu başlangyjy sungatyň muşdaklarynda uly gyzyklanma döretdi. Şondan soň «Uly teatr» her hepdäniň belli günlerinde agşam sagat 19-da (oýunlaryň adaty başlanýan wagtynda) onlaýn görkezilişlere başlady. Ilkinji günlerden başlap, her görkezilişe millionlarça adam onlaýn usulda tomaşa edýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan :Wizalary almak üçin çakylyk resmileşdirmek

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup...

65 müň dollarlyk zenan köýnegi

Florens Pýunyň ýolbaşçylygynda surata düşürilen «Dessur» (Ritual) kinofilminde baş gahrymanyň geýen köýnegi 65 müň amerikan dollaryna satyldy. Köýnegiň bahasy alyjylaryň özara bäsleşigi (auksion) şeklinde...

Synagyň ikinji ädimine geçildi

Oksford uniwersitetiniň alymlary tarapyndan tapylan koronowirusa garşy melhemi synagdan geçirmek boýunça ikinji ädime geçildi. Aýdylyşy ýaly, bu ädimde derman 10 260 adamda synag ediler. Bütin dünýäniň...

“Nokia”-nyň ilkinji 5G telefony

Dünýä belli “Nokia” kompaniýasy özüniň ilkinji “Nokia 8.3” 5G ulgamly smartfonyny köpçülige ýetirmegi meýilleşdirýär. Aslynda bu telefonyň şu ýylyň martynda satuwa çykmagyna garaşylýardy. Ýöne...