25/01/2021 21:02
Home DÜNÝÄ 80 ýylda ilkinji gezek

80 ýylda ilkinji gezek

Şu gyşyň aýazam, gardyr ýagyşam özüne ýetik boldy. Dünýä metbugatynda döwletleriň aglabasynda gyşyň ygally we sowuk gelendigi barada ýazylýar. Ispaniýanyň paýtagty Madrid şäherinde bolsa gyş soňky 80 ýylyň rekordyny goýdy.

Has takygy, şäherde ýagan güýçli galyň gar Barahas halkara howa menziliniň rejenamalaryny derbi-dagyn etdi. Ýöne onuň esasy täsinligi bu däl. Şu gezekki gar sebäpli, Madrid şäherinde soňky 80 ýylyň içinde ilkinji gezek howplulygyň gyzyl derejesi yglan edildi. Muňa bolsa garyň galyňlygynyň 60 santimetre çenli ýetmegi sebäp boldy.

Häzir şäherde awtobuslardyr ýeňil awtoulaglar hereket edip bilmeýär diýen ýaly. Hökümet bolsa ilaty öýden çykmazlyga çagyrýar. Ýurtda koronowirus bilen bagly çäklendirmelere bu gezek galyň gar hem ýardam berdi.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Okap bilersiňiz  Tokionyň Olimpiýa stadiony ulanmaga berildi

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Jekki Çan 65 ýaşda-da batyrgaý
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Elektrik energetika ulgamynda goşmaça ylalaşyklar

“Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda möhüm desga—Kerki--Şibirgan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy ulanylmaga...

“Tesla-nyň” hytaýly bäsdeşi ulagyny tanyşdyrdy

ABŞ-nyň “Tesla” kompaniýasy ýaly ulaglary öndürýän Hytaýyň “Xpeng” şereketi täze awtonom hereket edýän ulagyny tanyşdyrdy.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan we Türkiýe : telefon arkaly söhbetdeşlik
Özbaşdak zolak üýtgedip hem-de tizligini ýokarlandyyp, peseldip bilýän “P7” ulagy...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

Alaba “Reala” geçer

Birnäçe kubogyň eýesi awstriýaly goragçy Dawid Alaba tomusda “Real Madrid” toparynyň oýunçysy bolar diýip, Ispaniýanyň “Marca” neşiri habar berýär. 28 ýaşly goragçy eýýäm Madrid...