TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýä boýunça iň uly gämi

Dünýäde iň uly zatlar hakynda bilinmeýän maglumatlar köpdür. Şol sebäpli hem halk köpçüligine iň uly gämi hakda maglumat bermek isledik.

Uzak wagtyň dowamynda adamlaryň syýahat etmek üçin ulanan esasy ulaglarynyň biri hem gämidir.  Dürli görnüşde gämiler bolup, olar gerek wagtynda  peýdalanylypdyr. Dünýäniň iň uly gämisi  dünýä boýunça  bäsleşik geçirilende ýüze çykypdyr. Bu bäsleşik dünýä boýunça geçirilip, ilkinjiler dünýäde haýsy döwlete degişlidigi kesgitlenilýär.

Dünýä boýunça iň uly ýolagçy hemde iň uly gämi “Symphony of the Seas” gämisidir. Bu gäminiň uzynlygy 380 metrdir. 3 müň tonnadan ybarat bu gämini gurmaga müňlerçe  adam gatnaşypdyr. Gämini dolandyrmak we ýöretmek üçin ortaça 4 müň adam gerek bolupdyr.

ABŞ syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär

 

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle