Dünýä boýunça geçirilen barlagda ene-atanyň islegi

Elbetde, perzent söýüp, ene-ata bolmagyň bagtdygyna hiç kim garşy cykmasa gerek. Yöne bu çaga terbiyelemegiň gaty kyn işdigini aradan ayyrmayar. Ene-ata diňe bir çagasyny söymek bilen çäklenmän, eysem onuň kadaly ösmegi üçin amatly şertleri hem döretmelidir. Bu mesele bolsa hem fiziki, hem akyl taydan gaty yadadýar. Şol sebäpli täze doglan … Continue reading Dünýä boýunça geçirilen barlagda ene-atanyň islegi