JEMGYÝET

Dünýä belli eserler boş köçelere öwüşgin berýär

Häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda ýokanç kesel sebäpli raýatlaryň köçe çykmagyna rugsat berilmeýär. Şu döwürde jaýlaryň diwarlarynda şöhlelenýän dünýä belli suratkeşleriň eserleri köçeleriň boş bolmagy bilen reňkli şekilleri döretdi.

Şäheriň köçelerinde we meýdançalarynda ümsümlik höküm sürýär. Ýurduň Içeri işler ministrligi 30 şäherde we Zonguldak welaýatynyň çäginde 4 gün daşary çykmazlygy ündedi.

Mersin şäheriniň Toroslar etrabynyň Akbelen köçesiniň jaýlarynda dünýä belli suratkeşleriň eserleri şöhlelendirildi.

Jaýlaryň diwarlaryndan şekillendirilen reňkli suratlar..

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy