TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýä belli aýdymçy ene boldy

Dünýä belli awstraliýaly rep aýdymçysy Iggi Azaliýa ene boldy. Azaliýanyň bir aý mundan ozal ogly bolandygy mälim edildi. Ol bu barada şeýle diýdi:”Çagamyň bardygy gizlin däl”.

Awstraliýaly rep aýdymçysy “Instagram” jemgyýetçilik torundaky sahypasyndan bir oglunyň bardygyny habar berdi.

Asyl ady Ametist Amelia Kelli bolan 30 ýaşly aýdymçy: “Oglumyň bardygyny aýtmak üçin öz wagtyna garaşdym.  Ýöne bu habary bütin dünýä ýaýratmak meniň aladamy hasam artdyrýandygyna düşündim. Bir söz bilen aýdylanda, ony gaty gowy görýärin” diýip belledi.

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle