JEMGYÝET

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýendi

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy tutluşyklary 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlady.

Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary üçin köp garaşylýan tutluşyk Döwletjan Ýagşymyradow bilen kamerunly Simon Biýongyň arasynda boldy.

Ýarym agyr agramda (93 kg çenli) Ýagşymyradow bilen Biýongyň arasyndaky tutluşyk uly gyzyklanma döretdi.

Bu tutluşykda uly erjekllik görkezen ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow özüniň kamerunly garşydaşy Simon biýongy emin agzalarynyň biragyzdan çykan netijesi bilen ýeňmegi başardy.

Döwletjan Ýagşymyradow “PFL” ýaryşlarynyň çäklerinde ozal, sloweniýaly Ýakob Nedo 13-nji aprelde geçirilen tutluşykda ýeňipdi.

Döwletjan gazanan nobatdaky üstünligi bilen söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça 23-nji ýeňşini baýram etdi.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 24-nji sentýabrda geçiriler