TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Döwlet taryhy-medeni goraghanalaryň işi sanlylaşdyrylar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Hökümet mejlisinde döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işini sanlylaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň 8-si hereket edip, ata-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden ajaýyp taryhy-medeni ýadygärlikleriniň 1 müň 500-e golaýy döwlet tarapyndan hasaba alyndy. Ýadygärlikleri görmäge we zyýarat etmäge gelýän ýerli we daşary ýurtly syýahatçylara, jahankeşdelere hödürlenilýän hyzmatlary kämilleşdirmek maksady bilen, degişli çäreler görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işini sanlylaşdyrmak meselesine ünsi çekdi hem-de wise-premýere bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

Ýene-de okaň

Stambulda bütindünýä hor aýdym-saz sungatynyñ simpoziumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

ABŞ-da Magtymguly Pyragynyň edebiýat agşamy

Oskar baýragy: 7 ugurda baýraga mynasyp bolan film

Ata Watan Eserleri

Teswirle