TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi: Gol çekilen resminamalar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, bu düzümleriň öňünde durýan wajyp wezipelere garaldy.

Gol çekilen Resminamalar:

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Ýalkabow hakynda

Polkownik Serdar Aýmuhammedowiç Ýalkabowy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň 

Belent Serkerdebaşysy

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 3-nji awgusty.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.Ö.Bäşimow hakynda

2-nji derejeli kapitan Meýlis Öwezgylyjowiç Bäşimowy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň rektory wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň 

Belent Serkerdebaşysy

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 3-nji awgusty.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, maýor Batyr Öwlýagulyýewiç Rejepow Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň müdiri wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, maýor Hakmyrat Kakabaýewiç Muhammedow Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň müdiri wezipesinden boşadyldy.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň maýory Begençmyrat Orazgeldiýewiç Ataşow Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň podpolkownigi Myrat Babagulyýewiç Babagulyýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky şahsy düzüme gözegçiligi gowşadandygy we işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň goranmak ministriniň orunbasary — Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş ýaraglanyş müdirliginiň serkerdesi Babanazarow Şirmät Jumanazarowiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Kiýew-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite gatnaw

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle