TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Döwlet gümrük gullugynda elektron resminama dolanyşygy ornaşdyrylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken «Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny we internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda» Karary Döwlet gümrük gullugynda hem tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýär.

Gullugyň resmi saýtynda hem habar berlişi ýaly, häzirki wagtda «Asman oky» hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde gullukda elektron resminamalar dolanyşygyny ornaşdyrmak boýunça taslama durmuşa geçirilýär. Şu günler taslamanyň birinji tapgyrynyň üstünde işlenilýär.

Aslynda, elektron enjamlaryň köp bölegi gurnaldy we olar synag tapgyrlarynda işledildi. Alnan netijeleriň görkezişi ýaly, gullukda iş dolanyşygyny amatly gurnamak üçin oňyn mümkinçilik döredýär, işleriň ýerine ýetirilişiniň wagtyny birnäçe esse azaldýar, bu bolsa dolandyryş işini oňyn täsirini ýetirer.

Şu günler bu ýörelgä Türkmenistanyň ähli ministrliklerinde we pudak edaralarynda eýerilýändigini aýtmak gerek.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Teswirle