TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Döwlet biržasyna elektron resminama dolanyşygyny ýola goýmak tabşyryldy

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde söwda toplumynda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Şoňa laýyklykda, ýanwar — awgust aýlarynda Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan 199 sany birža söwdasy geçirilip, 24173 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasynda ýerine ýetirilen işler boýunça 109 göterim ösüş depgini gazanyldy. Hasabat döwründe 11 sergi we 34 maslahat geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz, birža söwdalaryny geçirmek netijesinde pagta ýüplügini hem-de matalary ýerlemekden gelýän girdejileriň möçberini artdyrmak, taýýar tikin önümleriniň önümçiligini giňeltmek gerek. Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam etmek bilen, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işine sanly ulgamyň ornaşdyrylmalydygyny, hasaba alynýan şertnamalary seljermek hem-de olaryň taslamalaryny tassyklamak üçin elektron resminama dolanyşygynyň ýola goýulmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Söwda-senagat edarasynyň ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport möçberlerini artdyrmak boýunça usulyýet kömegini güýçlendirmelidigini hem-de hususy önüm öndürijilere täze bazarlary, önümleri ýerlemegiň usullaryny gözlemekde ýardam edilmelidigini belläp, wise-premýere birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Ýene-de okaň

Owganystan Türkmenistandaky ilçihanasyna söwda attaşesini belledi

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Teswirle