TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Döwlet Baştutanymyz täze atçylyk toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ak bugdaý etrabynda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atçylyk toplumynyň açylyş, şeýle hem «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň we döredijilik işgärleriniň arasynda geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

Täze döwrebap atçylyk toplumynyň açylmagy ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de kämilleşdirmek, harby gullukçylaryň gullugy hem-de olaryň ýaşaýşy üçin mynasyp şertleri döretmek boýunça amala aşyrylýan yzygiderli çäreleriň üstünliklere beslenýändiginiň ýene-de bir subutnamasydyr.

Watanymyzyň hemişelik oňyn Bitaraplyk hukuk derejesine esaslanýan hem-de diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrina laýyklykda Milli goşunymyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak hem-de onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak meseleleri hormatly Prezidentimiz, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň hemişe üns merkezinde saklanylýar

Harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek, gulluk üçin atlary taýýarlamak, şeýle hem sportuň atly görnüşlerini ösdürmek meselelerine aýratyn üns berilýär. Bu ugurda geçirilýän işler täze taryhy eýýamda türkmen halkynyň şöhratly atşynaslyk ýörelgelerini mynasyp dowam etdirilmegine ýardam berýär.

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle