TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Dostluk kerweni» Türkmenabatda düşledi

Şu gün «Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişine gatnaşyjylar «Farapawtoýollary» gümrük nokady arkaly ýurdumyza geldiler. Welaýatymyzda olar güler ýüz bilen garşylanyldy.

Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinden badalga alan ýöriş Halkara awtoulag geňeşi we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan geçirilýär. Oňa 80-den gowrak türgen we döredijilik adamlary gatnaşýarlar.

Gümrük nokadyndan geçen halkara awtoýörişe gatnaşyjylar Türkmenabat şäherine gelip, şäheriň gözel künjekleri bilen tanyşdylar we soňra paýtagtymyza sary ýola düşdüler.

Ýeri gelende aýtsak, awtoýörişe gatnaşyjylar 2 hepdäniň dowamynda Täjigistanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň we Ermenistanyň çäklerinden jemi 4 müň kilometre barabar ýoly külterlärler. Ulag kerweni ýurdumyz boýunça Türkmenabat, Mary we Aşgabat şäherleriniň üstünden geçer.

Halkara awtoýörişiň dowamynda Duşenbe, Samarkant, Aşgabat, Tähran we Ýerewan şäherlerinde halkara ylmy-amaly maslahatlar hem-de dostluk gatnaşyklaryna bagyşlanan seminarlar guralar. «Dostluk kerwenine» gatnaşyjylar ýurtlaryň taryhy, medeni gymmatlyklary, däp-dessurlary bilen tanyş bolarlar.

Awtoýörişe gatnaşyjylar Halkara awtoulag geňeşiniň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň we beýleki halkara hem-de jemgyýetçilik birleşikleriniň kuboklary, medallary, şeýle-de gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglanarlar.

«Dostluk kerweni» ahyrky menziline — Ermenistan Respublikasyna 10-njy maýda barar.

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle