SIZDEN GELENLER

Döredijilik işgärleri bilen duşuşyk

4-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gurnamagynda ýurdumyzyň döredijilik işgärleri bilen duşuşyk geçirildi.

Oňa  ýaňy-ýakynda uly dabara beslenen şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramçylygynyň öňisyrasynda hormatly atlara mynasyp bolan Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Türkmenistanyň il Ýaşulusy  diýen ada eýe bolan şahyr Orazguly Annaýew, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň artisti, “Miras” radioýaýlymynyň alypbaryjysy Batyr Çaryýew, “Altyn asyr: Türkmenistan” teleýaýlymynyň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy, žurnalist Nowruz Güýjow dagy gatnaşyp, döwrümiziň beýik ösüşleri, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan, içeri we daşary syýasaty dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Döredijilik duşuşygynyň ahyry gyzykly söhbetler bilen baýlaşdy.

Şahyr Orazguly Annaýewiň, şeýle-de Nowruz Güýjowyň goşgulary, artist Batyr Çaryýew tarapyndan çeper okaýyş hökmünde okaldy. Talyplar myhmanlara özlerini  gyzyklandyrýan sowallaryny berdiler. Duşuşyk geljekki žurnalistlerde ýakymly täsirleri galdyrdy. Dabaranyň ahyrynda myhmanlar bilen ýadygärlik surata düşüldi.

 Bägül Kakalyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň “Halkara žurnalistikasy” fakultetiniň II ýyl talyby.

 

 

 

Ýene-de okaň

Jon Keho: şatlanmaklyk- Islendik zady edip biler

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watan geljegi

Nesil terbiýesinde hereketli oýunlar

Änew medeniýetiniň özboluşly waspy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly – Gündogaryň danasy

Pyragy – ýüreklerde orun alan şahyr

Ata Watan Eserleri