ATAWATAN ESERLERİ

Döredijilik höwesimi artdyrdy

Bagtygül ERNAZAROWA, Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň talyby, 3-nji orun:

— «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň guramagynda geçirilen «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşigine gatnaşyp, 3-nji orna mynasyp boldum. Bu bäsleşige gatnaşyp, baýrakly oruna mynasyp bolanyma buýsanjymyň çägi ýok. Şeýle döredijilik bäsleşikleriniň yzygiderli geçirilmegi, meniň edebiýata, döredijilige bolan höwesimi artdyrýar. «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşigi ýokary guramaçylykly geçirildi. Emin agzalar eserleriň awtorlaryna mynasyp baha berdiler. Öňe saýlanan eserleriň awtorlary «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň redaksiýasyna çagyrylyp peýdaly maslahatlar berdiler.

Men ýeňiji hökmünde bäsleşigiň hemaýatkärleri «Makul Hyzmat» terjime merkezine hem-de «Aý Sözen Management Consulting» merkezine minnetdarlyk bildirýärin. Şeýle hem ýaşlara şonuň ýaly döredijilik bäsleşiklere yzygiderli gatnaşmagy maslahat berýärin!

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri