Dokma pudagynyň üstünlikleri

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» ýurdumyzyň ykdysadyýetini has-da ösdürmekde möhüm ugurdyr. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde senagatlaşdyrylmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde, dokma senagaty pudagyna goýulýan … Continue reading Dokma pudagynyň üstünlikleri