JEMGYÝET

Dünýäniň iň uly kitabynyň sahypasyny agdarmak üçin 6 adam gerek boldy

Szinpetri demirgazyk Wengriýada ýerleşýän kiçijik bir oba bolup 300- den hem az ýaşaýjysy bar. Ýöne bu kiçijik obajyk özüniň elde ýasalan dünýäde iň uly kitaplary bilen meşhur.

Göwrümi 4.18m x 3.77m. bolan bu kitap 71 ýaşly Bela Warga tarapyndan döredildi. Onuň agramy 1420 kilogram  bolup, 346 sahypadan ybarat. Kitabyň ady “Flora and Fauna” diýip atlandyrylýar we mazmuny şol ýerleriň arhitekturasy we gowaklary barada ýazlypdyr.

Bu kitap diňe bir özüniň göwrümi bilen meşhur bolman eýsem onuň ýasalyş aýratynlygy hem özüne çekijidir. Ýagny, bu kitap gadymy kodekslere meňzedilip agaç, gaýyş derisi ulanylypdyr.

Şeýle hem edil şol kitabyň kiçi görnüşi hem döredilipdir. Onuň agramy 11.4 kilograma deňdir. Warga bu döreden kitaby üçin Primer Minstrden aýratyn sowgat aldy.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri