JEMGYÝET

Dünýäniň iň kiçi uçýan ulagy

Dünýä belli “Toyota” kompaniýasynyň döreden “SkyDrive” firmasy dünýäniň iň kiçi uçýan ulagyny synagdan geçirdi. Mundan ozal daşdan dolandyrmak arkaly adamsyz synag edilen bu ulag ilkinji gezek içi adamly ýagdaýda synag edildi.

Bu synag wagty ulagyň sagatda 150 kilometr tizlige ýetip bilýändigi mälim edildi. “Toyota”-nyň inŽenerlerinden ybarat bolan toparyň döreden firmasy 2023-nji ýylda ulagy satuwa çykarar. 2026-njy ýylda bolsa onuň yzygiderli önümçiligine girişer.

“Toyota” kompaniýasy 2017-nji ýylda bu taslama üçin 250 müň dollar gazna döredipdi. Entek bahasy näbelli bolan bu ulagyň Tokio ýaly ulag dyknyşygy köp bolýan iri şäherlerde has peýdaly boljakdygy aýdylýar

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri