TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Düýäniň iň ýaş millionerini tanaýarsyňyzmy?

Heniz 19 ýaşyndaka dünýäniň iň ýaş millioneri hökmünde hasaba alnan norwegiýaly Aleksandra Andersen häzir 22 ýaşynda. Biziň ol barada ýazmak isleýänlerimiziň iň täsin tarapy ummasyz baýlyga eýe bolmagyna garamazdan, onuň adaty ýaşaýyş düzgünini asla bozmaýanlygy we baýlyga uly bir ähmiýet bermeýänligidir.

«Fred» atly bir kompaniýanyň paýnamalarynyň 42 göterimine eýeçilik edýän Aleksandra, aslynda, köprak tebigatyň goýnunda bolmagy, haýwanlara ýakyn durmagy halaýar. Özünden başga-da bir gyz dogany bolan millioner her gün at münmegi hem ýatdan çykaranok.

Aleksandra nädip millioner boldy? Jogap juda sada: ol millioneriň gyzy. Kakasy Ýohan Andersen mirasynynyň 80 göterimini iki gyzyna bölüp berdi. Biziň gahrymanymyz özüne sada ýaşaýyşy saýlap aldy. Hatda, ol kakasynyň ikinji bir ulag edinmek baradaky teklibinden hem ýüz öwürdi. Aleksandra muňa zerurlyk duýmaýar.

Ýeri gelende aýtsak, dünýäniň iň ýaş üç millioneriniň üçüsi hem norwegiýalydyr.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle