TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýäde ýaşaýşyň ýok ýeri

Gürrüňi ediljek ýer biziň öz planetamyza degişli. Howa-da, suwam bar, ýöne ýaşaýyş ýok. Siz şeýle ýer barada eşidipmidiňiz. Eşitmedik bolsaňyz, şu habarymyzy okaň!

Fransiýanyň PariŽ-Sýud uniwersitetiniň alymlary Efiopiýadaky Dallol adasynda barlag geçirip, bu ýerde iň bir ownujak bakterialaryň hem ýaşap bilmejekdigini ýüze çykardylar ― diýip, «Nature Ecology & Evolution» neşiri habar berýär.

― Suw ― biziň planetamyzyň iň bol zady. Şonuň üçin hem häzirki wagtda älem giňişliginde diňe biziň planetamyzda ýaşaýyş bardyr öýdülýär. Emma ähli mümkinçilikleri bolan Ýer togalagynda-da ýaşamaga ukypsyz ýer bar eken. Bu ýerde hiç bir janly organizmiň ýaşamagy mümkin däl ― diýip, hünärmenler bu ýagdaýa düşündiriş berýärler.

Adadaky suwuň gyzgynlygy 109 gradus, üstesine, ol şor hem-de gaty ýogyn.

Ýöne Dallol adasy barada iki dürli garaýyşlaryň bardygyny hem aýtmak gerek. Ispan alymlary bu ýerde nähilidir bir bakteriýalaryň ýaşaýandygyny aýdýarlar. Fransuzlar bolsa olara kes-kellem garşy.

Ýene-de okaň

Ärdogan bilen Miller tebigy gaz merkezini döretmegi maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri sylaglandy

6 döwlet Türkmenistana täze ilçi belledi

Ata Watan Eserleri

Teswirle