JEMGYÝET

Dünýä ykdysady maslahaty tamamlandy

Şweýsariýanyň Dawos şäherinde geçirilen 49-njy Dünýä ykdysady maslahaty  25-nji ýanwarda öz işini tamamlady. 22-nji ýanwardan bäri dört günüň dowamynda geçirilen maslahata syýasat, işewürlik, ylym dünýäsiniň 3200-den gowrak wekili gatnaşdy.

Däp bolşy ýaly, bu gezekki maslahatda-da dünýä ykdysadyýetiniň günibirin meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, «Breksit», Wenesuelladaky syýasy ýagdaýlar, Hytaý ykdysadyýetiniň geçen ýyllardakydan haýallamagy bilen bagly meseleler maslahatyň agramly bölegini eýeledi. Elbetde, ykdysadyýetdäki ABŞ- Hytaý gatnaşyklary, döwrebap tehnologiýa we lukmançylyk babatda okgunly ösüşler, robot tehnologiýasy, emeli aň ýaly meseleler hem Dawos maslahatynda öz beýanyny tapdy.

Daşary ýurt habar portallarynda şu gezekki maslahata Saud Arabystanyndan has uly wekiliýetiň gatnaşandygy aýdylýar. Habar berlişine görä, ýurduň ministrleriniň aglabasy maslahata gatnaşmak üçin Şweýsariýa geldiler. Olar maslahatyň çäginde ikiçäk duşuşyklaryň hem birnäçesini geçirdiler.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär