JEMGYÝET

“Disneýland” täzeden açyldy

Hytaýda koronawirus sebäpli birnäçe aýdan bäri ýapyk bolan Şanhaý şäherindäki “Disneýland” seýilgähi täzeden açyldy. Seýilgähe belli bir araçäk saklamak şerti bilen myhmanlar kabul edilip başlandy.

Çagalaryň hem-de ulularyň wagtyny gowy geçirmek üçin dürli derejedäki attraksionlary we beýleki hyzmatlary özünde jemleýän “Disneýland” seýilgähiň mümkinçiliginiň 30 göterimini ulanylar. Bu hem her gün 24 müň adamy kabul edip boljakdygyny aňladýar.

Şanhaýdaky “Disneýland” seýilgähiniň petekleri geçen hepdäniň anna güni satylyp başlandy. Petekler birnäçe sagadyň dowamynda  gutardy.

Seýilgähiň içinde hem işgärler hem-de myhmanlar degişli sanitar çärelerini berjaý etmeli bolýarlar.

Halkara metbugatyndaky habarlara görä, Şanhaýdaky “Disneýlandyň” işläp başlamagy, dünýäniň beýleki ýurtlaryndaky şeýle seýilgähler üçin hem nusga bolup biler.

Bu seýilgähleri işlerini dolandurýan “Walt Disney” kompaniýasynyň girdejisi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde 20 göterim azalyp, 5,5 milliard dollar çenli azaldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy