JEMGYÝET

<> rekordy täzeledi

ABŞ-nyň «The Walt Disney» kompaniýasy kassa ýygymlary boýunça dünýä rekordyny täzeledi.

«Variety» neşiriniň ýazmagyna görä, kompaniýanyň filmleri şu ýyl kassalar arkaly 7,67 milliard dollar gazandy. Şeýlelikde, kompaniýa özüniň 2016-njy ýyldaky rekordyny täzeledi. Şol ýyl «Disney» 7,61 milliar dollarlyk girdeji gazanypdy.

Iň köp girdeji getiren filmleriň hatarynda «Kasasgärler: Ar alyş» (2,79 milliard), «Kapitan Marwel» (1,1 milliard), «Alaeddin» (1 milliard) we «Karol Şir» (962 million) filmlerini görkezip bolar.

Kompaniýa şu ýylyň ahyryna çenli «Buz ýürek 2», «Malefisenta: Zulmat hökümdary» we «Özara uruşlar: Skaýuoker. Günüň doguşy» ýaly filmleri hem tomaşaçylara ýetirmegi maksat edinýär.

Ýeri gelende aýtsak, «Kasasgärler: Ar alyş» «Awataryň» birnäçe ýyllap saklap gelýän rekordyny täzeläpdi.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri