BILIMPEÝDALY MASLAHAT

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw jaýlarynyň sanawy

Häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerinde müňlerçe türkmen oglan-gyzlary bilim alýarlar we her ýyl abraýly halkara okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlarymyzyň sany artýar. Global  pandemiýa şertlerinde halkara talyp  hereketi dünýäde azalan bolsa hem diplomy ykrar edilýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawy baradaky maglumat iň köp ýüz tutulýan hususlaryň biridir. Şol sebäpli www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň Peýdaly Maslahat sahypasyna öň ýerleşdirilen Türkmenistan tarapyndan diplomy ykrar edilýän   halkara okuw jaýlarynyň sanawyny jemläp saýtymyza  ýerleşdirýäris. Bu sanaw “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” maglumatlary  esasynda kabul edildi.

Türkiýäniň Uniwersitetleri: Halkara Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Hormatly okyjylarymyz!

Ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Size ýetirýäris.

Sanawy doly görmek üçin gök ýazylan ýere basyň!

Bu ýyl agzalan sanawa Türkiýeden giren ýokary okuw jaýlarynyň sany artdy. Bu gezek Türkiýeden sanawa 34 sany ýokary okuw jaýy girdi we bu geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 9 ýokary okuw jaýynyň artandygyny görkezýär.

Türkiýe bilim almak isleýän okyjylarymyz Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasyna ýüz tutup bilerler!

GDA Agza Ýurtlary : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Indi bolsa, GDA agza ýurtlarynyň hünär bilim edaralaryny sanawyny ýetirýäris.

Sanawy doly görmek üçin gök ýazylan ýere basyň!

Şonda ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny we ýurtlaryň adyny “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawynda ýerleşdirilişi ýaly Iňlis dilinde saýtymyza ýerleşdirýäris.

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň bu sanawa giren 100 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly görmek üçin gök ýazylan ýere basyň!

Hytaý : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Hytaýyň  bu sanawa giren 81 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Amerikanyň Birleşen Ştatlary :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň   bu sanawa giren 172  abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Hindistanyň   bu sanawa giren 56  abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Koreýa Respublikasy :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Koreýa Respublikasynyň bu sanawa giren 31  abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Germaniýanyň bu sanawa giren 47  abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Fransiýanyň bu sanawa giren 38  abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ýaponiýanyň bu sanawa giren 110 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Kanadanyň bu sanawa giren 30 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Italiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Italiýanyň bu sanawa giren 45 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Ispaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ispaniýanyň bu sanawa giren 45 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Brazilýa: Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Brazilýanyň bu sanawa giren 46 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny doly okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

Türkmenistanda we daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini  Size ýetirýäris 

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

 

Türkiýäniň Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkiýe :Attestat bilen ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dokuz Eylül Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Türkiye ve Türkmenistan arasında Tercüme Köprüsü

Attestat bilen soňky mümkinçilik : Ankara uniwersiteti

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

Diplom ykrar etmek üçin resminamalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz

Türkmenistanda Makul Hyzmat Terjime Merkezi

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

GOOGLE Map’dan “Makul Hyzmat”  ýa-da  ” Makul Hyzmat Tercüme”  sözlerini girseňiz ol Size Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysyny görkezer  Makul Hyzmat sözüne basyp ýa-da aşakda görkezilýän karta bassaňyz hem salgyny görkezer.

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55

sport baradaky täzelikleri we seljermeleri okamak üçin

medeniýet ulgamyna degişli habarlary okamak üçin

Ýene-de okaň

Täze Zelandiýa mekdeplerde telefony gadagan eder

Türkmen ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler

Türkiýede talyplara wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň tertibi

Ýylyň sözi – “hakyky”

Ýaşlary intellektual ýaryşa gatnaşmaga çagyrýar

Saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçiligi çäkli çagalara bilim hakynda şahadatnamany bermegiň Tertibi tassyklandy