Diplomy tassyk edilýän halkara abraýly okuw mekdepleri-2022

Biz her ýyl diplomy tassyk edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça aýry aýrylykda Size ýetirip gelýäris. Häzire çenli 2022-nji ýyl üçin tassyklanan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny birnäçe ýurtlar boýunça www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  Bilim sahypasyna ýerleşdirdik. Bu barada köp sanly soraglaryň gelip gowuşýandygyny hasaba alyp şol habarlaryň linklerini bir habarda jemläp … Continue reading Diplomy tassyk edilýän halkara abraýly okuw mekdepleri-2022