BILIMSIZDEN GELENLER

DILLERIŇ TÄSIN DÜNÝÄSI

Dünýäde bäş  müňden gowrak dil bolup, olaryň käbiri köp adamlar tarapyndan ulanylýar. Ýagny, 14 dil 100 milliondan gowrak adamlar tarapyndan ulanylýar. Käbirleri bolsa diýseň az adam tarapyndan ulanylýar – ýagny diňe käbir ýaşuly adamlaryň ulanýan dilleri bolan 300-e ýakyn dil ýitip barýar.

  1. Kim näme gepleýär?

885 million adam öýünde mandarin hytaý dilinde gürleşýär.

375 million adam öýünde hindi dilinde gürleşýär.

358 million adam öýünde ispan dilinde gürleşýär.

322 million adam öýünde iňlis dilinde gürleşýär.

  1. Oksford iňlis dili sözlügindäki iň uzyn iňlis sözi:

,,pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’’

  1. Oksford iňlis dili sözlügindäki iň gysga sözler:

,, I’’ we ,,a’’

  1. Dünýäde 200-den gowrak emeli dil bardyr.
  2. Ähli uçarmanlar iňlis dilinde gürleýär.
  3. “E-mail”-iň 90 göterimi iňlis dilindedir.
  4. ABŞ-da 328 dürli dilde gürleşilýär.
  5. Iňlis dilinde ähli beýleki dillerden köp söz bardyr.
  6. Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dilleri:

Arap, Hytaý, Iňlis, Fransuz, Rus we Ispan dilleridir.

  1. 1.7 milliard adamyň resmi dili iňlis dilidir.

 

Maglumatlary toplan: Aýmyrat Hudaýberdiýew,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri

Türkiýe-Azerbaýjan uniwersiteti dörediler