TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Deri tegmilleri nädip döreýär?

Deriniň käbir ýerlerinde adaty ýagdaýdan has köp melanin öndürilende deride gara tegmiller ýa-da giperpigmentasiýa ýüze çykýar. Melanin gözlere, derä we saçlara reňk berýän ýörite pigmentdir.

Ýüzdäki tegmilleri nädip aýryp bileris?

Deridäki gara tegmilleriň köpüsi alada döretmeýär we bejergini talap etmez, ýöne adamlar kosmetiki sebäplere görä aýyrmagy saýlap bilerler. Sebäbine baglylykda deriniň daşyndaky tegmilleriň ýa-da gün şöhleleriniň käbir gara tegmilleri, adam bedeninden aýrylmagyny isläp biler.

Deriniň tegmilleriniň alamatlary näme?

Deridäki gara tegmiller açyk goňurdan goýy goňur reňkde bolup biler. Gara tegmilleriň reňki adamyň derisiniň reňkine baglylykda üýtgeýär. Şeýle-de bolsa, bu tegmiller deri bilen birmeňzeşdir we hiç hili saglyk meselesini döretmeýär, diňe melanin pigmenti deriniň beýleki bölekleri bilen deňeşdirilende özlerini başgaça alyp barýar. Deriniň tegmilleri hem ululygyna görä üýtgeýär we bedeniň islendik ýerinde ösüp bilýär, ýöne köplenç günüň düşýän ýerlerine täsirini görüp bilersiňiz.

Deriniň tegmillerini aşakdaky ýerlerde görmek bolýar:

  • Elleriň arkasyndaky deri tegmilleri
  • Ýüzdäki tegmiller
  • Arkadaky tegmiller
  • Egindäki tegmiller

Goýy reňkli adamlarda derisinden has gara reňkli tegmiller 6-12 aýyň içinde ýitýär. Çuňňur reňkleriň ýitmegi üçin birnäçe ýyl gerek bolup biler. Çuňňur reňkler köplenç gök ýa-da çal bolup görünýär, ýöne bir nokat adamyň tebigy derisiniň reňkinden has goýy goňur bolup biler.

Ýüzdäki menekleriň sebäpleri näme?

Başda düşündirişimiz ýaly, deriniň kemçilikleriniň birnäçe dürli sebäbi bar:

Günüň zyýanly şöhlesi

Adamlar günde gereginden artyk galanyndan soň, derisinde gara tegmilleri döredip bilerler. Bu ýagdaýda ýüze çykýan tegmillere gün ysmanagy ýa-da bagyr tegmilleri hem diýilýär. Günüň tegmilleri, bedeniň ýüz, el ýa-da gol ýaly güne has köp täsir edýän ýerlerinde ýüze çykmagy ähtimal.

Gormonal üýtgemeler

Melazma deride ownuk reňkleriň döremegine sebäp bolýan deriniň ýagdaýydyr. Aýallarda gormonlaryň, esasanam göwrelilik döwründe agyr täsiri sebäpli bu ýagdaý has ýygy duş gelýär.

Derman serişdeleriniň zyýanly täsirleri

Käbir dermanlar deriniň pigmentasiýasyny ýokarlandyryp, gara tegmilleri döredip biler. Iň köp ýaýran günäkärler steroid däl çişmä garşy dermanlar (NSAID), tetrasiklinler we psihotropiki dermanlardyr.

Ýaralaryň yzlary

Mör-möjekleriň dişlenmeginden, ýanmagyndan ýa-da deriniň zaýalanmagyndan we bejerilmeginden soň gara tegmiller galyp biler. Bular wagtyň geçmegi bilen, käte gysga wagtyň içinde we käte uzak wagtdan soň ýitip biler.

Gaharlanma

Kosmetiki deri ýa-da saç önümleri derini gaharlandyryp, gara tegmilleri döredip biler.

Moskwada örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

1 teswir

Güljahan 2022-10-11 at 17:47
Gara tegmil

Garnymyn ustunde gara tegmil bar sol nameden bolyar hemem nadip ayyrmaly

Teswirle