Demirýol gatnawlarynyň tertibi

 “Demirýollary” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda, ýurdumyz boýunça demirýol gatnawlarynyň tertibi çap edildi. Saýtdaky maglumatlara laýyklykda, gatnaw tertibinde Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat hem-de beýleki şäherleriň arasyndaky otly gatnawlarynyň wagty we haçan we haýsy günlerde ugraýandygy görkezilipdir. Bu baradaky has köp maglumaty şu ýerden basyp öwrenip bilersiňiz. https://www.atavatan-turkmenistan.com/sanjym-bol-pul-bayragyny-al/