TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Daýhanbank»:işewürlere täze hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky işewürleri hasaplaryny döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän «Menzilara bank hyzmatlary» ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar.

Bu hyzmat ulgamy işewürlere ýurdumyzyň islendik künjeginden internete birikdirilen enjam arkaly töleglerini geçirmäge, hasaplarynyň galyndysyny barlamaga we olaryň göçürmesini almaga, karzlaryň hem depozitleriň töleg tertibini görmäge mümkinçilik berýär. Bulardan başga-da, işewürler banka gelmezden, bank bilen onlaýn tertipde habarlaşyp hem-de dürli görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilerler.

Işewürler «Menzilara bank hyzmatlary» ulgamyny birikdirmek üçin, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň merkezi edarasyna ýa-da islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz.

Müşderiler tarapyndan degişli resminamalar doldurylandan soňra, bankdan alnan ulanyjynyň adyny we açarsözüni ýörite internet-sahypadaky salgylanma girizip, bu hyzmatdan peýdalanyp bilerler.

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň «Menzilara bank hyzmatlary» ulgamy işewürlere pul serişdelerini ygtybarly dolandyrmaga we wagtlaryny tygşytlamaga ýardam berer.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 38-02-55, 38-02-33, 38-01-37.

 

 

Türkmenistan bilen Eýran 9 ähtnama gol çekişdi

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle